rzeszów
Podkarpackie biuro planowania przestrzennego
pol eng ger svk ukr
Wyszukiwarka
BIURO OPRACOWANIA AKTUALNOŚCI DO POBRANIA KONTAKT

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
Plan zagospodarowanie przestrzennego województwa podkarpackiego jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki regionalnej przez władze samorządowe, w tym kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, co wynika z art 18 ust. 3 ustawy o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91 poz. 576 z pózniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 i art. 54 b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego został uchwalony uchwałą nr XLVIII / 552 / 2002 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002r.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 b ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, plan określa: zasady organizacji przestrzennej województwa, w tym podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury, zasady ochrony przeciwpożarowej, obszary strategiczne dla zagospodarowania przestrzennego, w tym pasma koncentracji rozwoju oraz obszary do realizacji programów rządowych i wojewódzkich.

Wobec braku rejestru zadań rządowych oraz samorządu województwa służących realizacji ponadlokalnych zadań publicznych, o których mowa w art. 5 b ust. 3 i 4 przedmiotowej ustawy, w planie zaprezentowano propozycje zadań i działań z zakresu gospodarki przestrzennej, których realizacja leży w kompetencji rządu lub samorządu województwa. Działanie te zostały skonsultowane z zainteresowanymi jednostkami samorządowymi oraz organami administracji specjalnej i wyspecjalizowanymi jednostkami gospodarczymi.

Zapisy w planie dotyczące poszczególnych dziedzin gospodarki przestrzennej uwzględniają przepisy ustawowe i resortowe, tyczące funkcjonowania tych dziedzin, w tym między innymi:

 1. ustawa ”Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
 2. ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2007 r.,
 3. ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. (z późniejszymi zmianami),
 4. ustawa „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r.,
 5. ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 r.,
 6. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (z późniejszymi zmianami),
 7. ustawa „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r.,
 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej,
 9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin.

Plan uwzględnia także ustalenia „Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” odnoszące się do województwa podkarpackiego oraz priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań zawarte w „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 - 2006”, jak i przewidywane działania, zadania rządowe i samorządowe zawarte w „Wojewódzkim Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Podkarpacia na lata 2001 - 2006”.

Harmonogram opracowania planu obejmował trzy fazy:


Faza I – ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego obejmująca zgromadzenie materiałów wyjściowych, opracowanie diagnozy prospektywnej i zdefiniowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego,
Faza II – koncepcja projektu planu obejmująca syntezę uwarunkowań rozwoju przestrzennego województwa, kierunki polityki przestrzennej oraz określenie docelowej struktury funkcjonalno - przestrzennej podstawowych elementów sieci osadniczej i infrastruktury społeczno - gospodarczej, technicznej i wymagań w zakresie ochrony środowiska (art. 54 b ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.).

W ramach prac nad planem w tej fazie opracowano także prognozę oddziaływania na środowisko.


Faza III
- opiniowanie i uzgadnianie projektu z organami administracji rządowej i samorządowej (art. 5 b, ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) oraz przekazanie go do uchwalenia.

Tok prac był zsynchronizowany z pracami nad Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 - 2006 i nad Wojewódzkim Programem operacyjnym Rozwoju Regionalnego Podkarpacia na lata 2001 - 2006.

Plan składa się z części tekstowej i graficznej.

Część tekstowa obejmuje m.in.: wykaz materiałów i opracowań stanowiących bazę informacyjną do planu, ogólną charakterystykę polityki przestrzennej województwa, jej cele, źródła, zasady i instrumenty, syntezę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych celów i zasad oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, oraz elementy szczegółowe z uwzględnieniem:

 • ustaleń w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczących struktury przestrzennej województwa,
 • ustaleń zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego w dziedzinie środowiska naturalnego i kultury,
 • ustaleń w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego w dziedzinie infrastruktury społeczno - gospodarczej,
 • ustaleń w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego w dziedzinie infrastruktury technicznej,
 • ustaleń dotyczących niezbędności opracowania studiów, programów oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów problemowych i konfliktowych oraz wykorzystania rezerw tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wykazy proponowanych działań i zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, których realizacja niezbędna dla osiągnięcia założonych w planie celów leży w kompetencji rządu lub samorządu województwa w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym,
 • wniosków z planu do Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w ujęciu powiatowym.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (2,67 MB)


W części graficznej przedstawiono:

 • syntezę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych zagospodarowania przestrzennego na rysunku w skali 1:200 000,
 • kierunki polityki przestrzennej województwa z zaznaczeniem obszarów lub punktów, na których przewiduje się realizację zadań rządowych i samorządowych celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym w skali 1:100 000.
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego - synteza, skala 1:200 000 (3,11 MB)
Kierunki polityki przestrzennej - synteza, skala 1:200 000 (3,33 MB)


Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
Kierunki polityki przestrzennej, skala 1:100 000
format PDF

arkusz 031 (1 422 KB)
arkusz 032 (1 525 KB)
arkusz 033 (1 556 KB)
arkusz 034 (1 367 KB)
arkusz 041 (1 464 KB)
arkusz 041a i 041b (278 KB)
arkusz 043 (1 546 KB)
arkusz 044 (1 244 KB)

arkusz 053 (1 258 KB)
arkusz 081 (2 067 KB)
arkusz 082 (2 137 KB)

arkusz 083 (2 188 KB)
arkusz 084 (2 247 KB)
arkusz 091(1 523 KB)
arkusz 092 (1 368 KB)
arkusz 093 (2 331 KB)
arkusz 094 (544 KB)
arkusz 094a (31KB)
arkusz 101 (296 KB)
arkusz 131 (573 KB)
arkusz 131a (57 KB)

arkusz 132 (1 464 KB)
arkusz 134 (50 KB)
arkusz 141 (2 207 KB)
arkusz 142 (453 KB)
arkusz 142a (35 KB)
arkusz 143 (431 KB)
arkusz 144 (491 KB)
arkusz 144a (28 KB)

Rozmieszczenie arkuszy (459 KB)
Legenda (49 KB)


Integralną częścią planu jest aneks zawierający:

 • materiały planistyczne, w tym opracowania problemowe, wyniki analiz obowiązujących planów przestrzennych gmin, programów i studiów mających wpływ na zagospodarowanie przestrzenne województwa, opracowania fizjograficzne, prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu,
 • dokumentację procesu planistycznego obejmującą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu województwa, wnioski do planu, dowody przekazania planu do uzgodnienia lub zaopiniowania z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast lub zaopiniowania przez organy samorządów gmin, miast i powiatów.

Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Cookies . W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ok, Rozumiem